Zásady zpracování osobních údajů

Správce, tedy Business for all s.r.o., IČO: 06107524, sídlem Sekaninova 454/6, Nusle, 128 00 Praha 2, tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

• Vaše osobní údaje je naše společnost oprávněna zpracovávat bez Vašeho souhlasu dle čl. 6 Nařízení, neboť je zpracováváme:

i) pro potřeby plnění smluvních povinností (smlouvy), pokud nebudou potřebné osobní údaje poskytnuty, nemůže dojít k uzavření příslušné smlouvy, resp. bychom Vám nemohli naše služby vůbec poskytnout,

ii) k plnění našich zákonných povinností (např.: poskytování povinných údajů orgánům státní správy, povinná archivace účetních dokladů atd.) a

iii) také z důvodů oprávněných zájmů naší společnosti jako je tzv. konvenční přímý marketing a zasílání obchodních sdělení naším zákazníkům ohledně námi prodávaného zboží, předcházení podvodům a/nebo ochrana před zneužitím námi poskytovaných služeb,

• osobními údaji jsou: jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo a emailová adresa, podle zvoleného způsobu platby také číslo bankovního účtu,

• údaje se poskytují na dobu, než dojde k naplnění účelu, pro který byly poskytnuty, nejvýše na dobu 10 let ode dne jejich poskytnutí, po této době budou Vaše údaje bez dalšího vymazány,

• důvodem poskytnutí Vašich osobních údajů je

 Váš zájem o poskytování služeb společnosti, zejména za účelem plnění našich služeb, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,

 dále jsou osobní údaje poskytovány také za účelem zasílání našich marketingových a obchodních sdělení – k zasílání těchto sdělení dochází pouze formou tzv. přímého marketingu, k němuž nepotřebujeme Váš souhlas.

• při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k zakázanému automatizovanému rozhodování ani k zakázanému automatickému individuálnímu rozhodování na základě profilování, které by mělo pro Vás jakékoli právní účinky nebo se Vás obdobně významným způsobem dotýkalo,

• Vaše osobní údaje mohou být také zpracovány smluvními partnery Správce, kteří zajišťují pro Vás v součinnosti se Správcem služby společnosti, resp. služby spojené s příslušnou smlouvou, která byla uzavřena mezi Správcem a Vámi jako subjektem údajů. Těmito zpracovateli jsou externí poskytovatelé IT služeb a případně účetních služeb.

• nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,

• máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud se zpracování osobních údajů opírá o jeho souhlas), a to jeho doručením Správci na adresu jeho sídla nebo na emailový kontakt gdpr@firemnizdroje.cz,

• příjem našich marketingových nebo obchodních sdělení můžete také odmítnou pomocí k tomu určenému odkazu v emailu s tímto sdělením,

• dále máte právo požadovat od nás přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením,

• a konečně máte také právo vznést námitku proti zpracování Vaši osobních údajů, probíhá-li pro účely oprávněných zájmů (tzv. konvenční přímý marketing a zasílání obchodních sdělení, předcházení podvodům a/nebo ochrana před zneužitím námi poskytovaných služeb),

• pro informace o zpracování Vašich osobních údajů nebo pro uplatnění Vašich práv, prosím, v případě zájmu kontaktujte naši společnost (Správce) buď písemně na adresu sídla společnosti, nebo na tento email: gdpr@firemnizdroje.cz